Hebron

Hebron Municipality
Hebron Municipality
A
233000
2228121
2215889
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Tayseer Abu Sneineh
Dura Municipality
Dura Municipality
B
40000
2280555
2280606
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Muhannad Amro
Yatta Municipality
Yatta Municipality
B
84000
2280555
2279606
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Saleh Awwad
Halhul Municipality
Halhul Municipality
B
28243
2229936
2227666
Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
08:00am - 03:00pm
Dahrieh Municipality
Dahrieh Municipality
B
40000
2267601
2267747
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Akram Abu Allan
Samou Municipality
Samou Municipality
B
26011
2268001
2268547
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Majed AlKhalaileh
Bani Naim Municipality
Bani Naim Municipality
B
28000
2229157
02-2218301
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Khalil Zeidat
Beit Ommar Municipality
Beit Ommar Municipality
B
18000
2520035
2520275
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Nasr Ikhleel
Sier Municipality
Sier Municipality
B
26000
2560002
2560001
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Musa AlFroukh
Idna Municipality
Idna Municipality
B
27000
2205007
2205553
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Jaber Altmaizi
Tarqumia Municipality
Tarqumia Municipality
B
2584863/02
2583180/02
Mohammed AlFatafta
Surif Municipality
Surif Municipality
B
19000
2523001
2523002
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Hazem Ghnaimat
Beit Ulla Municipality
Beit Ulla Municipality
B
15988
2581004
2581551
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Azmi AlAtrash
Beit Awwa Municipality
Beit Awwa Municipality
C
13000
2200005
2200001
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Yousif Swaity
Shyoukh Municipality
Shyoukh Municipality
B
2561002
2561001
Shareef AlHalaika
Kharas Municipality
Kharas Municipality
C
2586111
2586440
Ahmad Atawneh
Taffouh Municipality
Taffouh Municipality
B
19000
2222093
2241092
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Ismail Rabba'
Nuba Municipality
Nuba Municipality
C
5631
2585001
2585002
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Wael Shrouf
Al Karmil Municipality
Al Karmil Municipality
C
10200
2270474
22270424
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Yassir Jabarin
Beit Kahel Municipality
Beit Kahel Municipality
C
2257489
2257489
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00am
Nafeth Asafreh
Deir Samet Municipality
Deir Samet Municipality
C
9000
02-2202222
02-2204144
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
Ribhi AlHroub
AlRamadin Municipality
AlRamadin Municipality
C
2263001
2263002
Ahmad Zagharneh
Khirbet ad Deir Village council
Khirbet ad Deir Village council
Village council
2523933
2523933
Zaid Baradiyeh
Hitta Village council
Hitta Village council
Village council
2257489
2257489
Atef Sakharneh
Shuyukh al `Arrub Village council
Shuyukh al `Arrub Village council
Village council
2522409
Ibrahim Halayqa
El Kaum Municipality
El Kaum Municipality
C
2202344
2202344
Ameen Rjoub
Sikka and Tawwas Village council
Sikka and Tawwas Village council
Village council
2200003
2200003
Walid IHashish
Bereen Village council
Bereen Village council
Village council
Fared Burqan
Kharsa Village council
Kharsa Village council
Village council
2286635
2286635
Shibli AlZubaidi
Al Majd Village council
Al Majd Village council
Village council
2200597
2200597
Mohammed Shahateet
Hadab al Fawwar Village council
Hadab al Fawwar Village council
Village council
2287435
2287435
Hamzeh AlHattab
Deir al `Asal at Tahta Village council
Deir al `Asal at Tahta Village council
Village council
Ali Mohammed
As Sura Village council
As Sura Village council
Village council
6000
2268402
2268402
Wajeeh AlDarabee'
Wadi ash Shajina, Deir Razih, Tarrama, Hafayer Basim Village council
Wadi ash Shajina, Deir Razih, Tarrama, Hafayer Basim Village council
Village council
2281173
2281173
Mohammed Maher Mohammed
Ar Rihiya Village council
Ar Rihiya Village council
Village council
2272888
2272888
Khalil Hallaq
Deir al `Asal al Fauqa Village council
Deir al `Asal al Fauqa Village council
Village council
Anwar AlShawamreh
Imreish, 'Abda, al 'Alaqatin Village council
Imreish, 'Abda, al 'Alaqatin Village council
Village council
2261784
2261784
Masafer Yatta Village council
Masafer Yatta Village council
Village council
2200
2272681
2272681
Nidal Younis
Beit ar Rush at Tahta Village council
Beit ar Rush at Tahta Village council
Village council
2279044
2283876
Riyad Amro
Beit ar Rush al Fauqa Village council
Beit ar Rush al Fauqa Village council
Village council
1700
2201088
2201088
Amr Kashour
karma Village council
karma Village council
Village council
2000
599203896
2265216
Beit `Amra Village council
Beit `Amra Village council
Village council
4000
2273060
2272095
Bassam Idais
Al Ka’abneh -Om Adaraj (Alzoyedeen) Village council
Al Ka’abneh -Om Adaraj (Alzoyedeen) Village council
Village council
Khallet al Mayya & AlDirat Municipality
Khallet al Mayya & AlDirat Municipality
C
8000
2275041
2275041
Majdi Al-Adra
Khashem Adaraj (Al-Hathaleen) Village council
Khashem Adaraj (Al-Hathaleen) Village council
Village council
Abu al 'Asja, Abu al Ghozlan, Abu al 'Urqan, Rabud,Kurza Village council
Abu al 'Asja, Abu al Ghozlan, Abu al 'Urqan, Rabud,Kurza Village council
Village council
Mahmoud Abu Sondos
Al Burj, Al Bira, Beit Mirsim Village council
Al Burj, Al Bira, Beit Mirsim Village council
Village council
2201555
2201555
Yousif Talahmeh
Um al Khair Village council
Um al Khair Village council
Village council
At Tuwani Village council
At Tuwani Village council
Village council
Mohammad Rabi'
Sosya Village council
Sosya Village council
Village council
2279044
2279044
Jehad Nawa'jeh
An Najada - Al Ka’abneh Village council
An Najada - Al Ka’abneh Village council
Village council
Imneizil Village council
Imneizil Village council
Village council
Raboud & Abol Orqan Village council
Raboud & Abol Orqan Village council
Village council
Mahmoud AlZeer
Karza & Wadi Kallab Village council
Karza & Wadi Kallab Village council
Village council
Ashraf Dudeen
Khirbet Om AlKhair Village council
Khirbet Om AlKhair Village council
Village council
Khushm AlKaram Village council
Khushm AlKaram Village council
Village council