Hebron

Al Karmil
Al Karmil Municipality
C
10200
2270474
2270424
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@alkarmil.ps
Mohammed Dababsheh
AlRamadin
AlRamadin Municipality
C
2263001
2263002
alramadeen@yahoo.com
Ahmad Zagharneh
Bani Naim
Bani Naim Municipality
B
27000
2229157
02-2218301
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
bani_naim_mun@yahoo.com
http://www.baninaim.ps/
Ali Manasrah
Beit Awwa
Beit Awwa Municipality
C
11650
2200005
2200001
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
beitawwa.muni@gmail.com
AbdelKarim Masalameh
Beit Kahel
Beit Kahel Municipality
C
2257489
2257489
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00am
Yousif AlAsafrah
Beit Ommar
Beit Ommar Municipality
B
18000
2520035
2520275
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@beitommar.ps
http://beitommar.ps/
Maher Tumar
Beit Ulla
Beit Ulla Municipality
C
15000
2581004
2581551
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
beitulamncplty@yahoo.com
Mohammed Al Amleh
Dahrieh
Dahrieh Municipality
B
40000
2267601
2267747
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
dahrieh@hotmail.com
http://aldahrieh.ps/
Rateb AlSabbar
Deir Samet
Deir Samet Municipality
C
8400
02-2202222
22204144
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
deersamet.semya2018@gmail.com
Adnan AlHroub
Dura
Dura Municipality
B
40000
2280555
2280606
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@duracity.ps
http://duracity.ps/web/
Ahmad Salhoub
Halhul
Halhul Municipality
B
28243
2229936
2227666
Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
08:00am - 03:00pm
info@halhul-city.ps
Hijazi Mereb
Hebron
Hebron Municipality
A
210081
2228121
2215889
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
INFO@HEBRON-CITY.PS
Tayseer Abu Sneineh
Idna
Idna Municipality
B
27000
2205007
2205553
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@idnamuni.org
Mahmoud Slemeieh
Kharas
Kharas Municipality
C
2586111
2586440
kharas_mun@yahoo.com
Jameel Hlaihleh
Nuba
Nuba Municipality
C
5631
2585001
2585002
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
nuba_vc@yahoo.com
Mahmoud Alshrouf
Samou
Samou Municipality
B
26011
2268001
2268547
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@samou.ps
http://www.samou.ps/
Hatem AlMahariq
Shyoukh
Shyoukh Municipality
C
2561002
2561001
info@shyoukh.org
Sharif AlHalaykah
Sier
Sier Municipality
B
26000
2560002
2560001
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@siermunc.org
Mohammed AlShalaldeh
Surif
Surif Municipality
B
18000
2523001
2523002
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@surifm.com
http://www.surifm.com/
Mohammed Adwan
Taffouh
Taffouh Municipality
B
15800
2222093
2241092
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@taffouh.org
Mahmoud Irziqat
Tarqumia
Tarqumia Municipality
B
2584863/02
2583180/02
info@tarqumia-city.org
Fakhri Tanneneh
Yatta
Yatta Municipality
B
71000
2279506
2279606
Saturday - Thursday
08:00am - 02:00pm
info@yatta-munc.org